Skip to content Skip to footer

Kody odpadów – co warto o nich wiedzieć?

Jednym z aspektów, jakie należy brać pod uwagę, będąc wytwórcą odpadów – w naszym przypadku zużytego oleju spożywczego (UCO) – lub podmiotem, który zarządza nimi na dalszych etapach, są kody odpadów. Jakie rodzaje kodów wyróżniamy? Co wchodzi w skład poszczególnych grup, objętych konkretnymi kodami? Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.

Do czego służą kody odpadów?

Kody odpadów to system oznaczania i klasyfikowania różnych rodzajów odpadów w celu skutecznego zarządzania nimi. Służą one do identyfikowania charakterystycznych cech odpadów, takich jak rodzaj, pochodzenie, potencjalne zagrożenia dla środowiska i zdrowia publicznego. Kody te pomagają w prawidłowym gospodarowaniu odpadami poprzez umożliwienie ich odpowiedniego zbierania, transportu, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania.

Kody odpadów zawierają informacje na temat fizycznych i chemicznych właściwości odpadu, co jest istotne dla przemysłu recyklingu, zakładów unieszkodliwiania odpadów oraz organów nadzoru środowiskowego. Dzięki tym kodom można skutecznie monitorować ilość, rodzaj i przepływ odpadów, co jest istotne dla zrównoważonego zarządzania środowiskiem.

Podział kodów odpadów

Zgodnie z treścią obowiązującego w Polsce Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, wszystkie odpady w zależności od źródła ich powstawania podzielone zostały na 20 grup. Te z kolei mogą składać się z podgrup i rodzajów, w przypadku których wskazać należy odpady niebezpieczne. Katalog odpadów, określający grupy, podgrupy i rodzaje odpadów oraz ich kody, ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych, stanowi załącznik do wymienionego wyżej rozporządzenia. Przyjrzyjmy się jednak nieco bliżej temu rodzajowi odpadów, który interesuje nas w szczególności, czyli olejom i tłuszczom jadalnym.

Jak interpretować kody odpadów?

Interesującą nas grupą jest ta oznaczona numerem 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. Jak już zostało wspomniane, grupa ta składa się z kilku podgrup, oznaczonych kolejnymi numerami. W naszym przypadku interesuje nas zatem podgrupa 20 01. Stanowią ją odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01). Wyłączenie to – dla ścisłości – dotyczy podgrupy, którą stanowią odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi). Idąc dalej, wśród segregowanych i gromadzonych selektywnie odpadów znajdujemy w katalogu konkretny rodzaj odpadów i przypisany im kod, który interesuje nas w szczególności.

Kody odpadów dla olejów i tłuszczów jadalnych

To właśnie kodem 20 01 25 oznaczone są w załączniku do Rozporządzenia oleje i tłuszcze jadalne, które stanowią nasz obiekt zainteresowania. Nie są one oznaczone jako niebezpieczne w przeciwieństwie do sąsiadującego z nimi kodu 20 01 26* i skrywających się pod nim tłuszczy niejadalnych czy baterii, sprzętów elektrycznych i odpadów medycznych. Pomimo takiej klasyfikacji UCO nie należy lekceważyć negatywnych skutków jego nieprawidłowej utylizacji. Bowiem zużyty olej spożywczy wylewany do zlewów i toalet uszkadza infrastrukturę kanalizacyjną i zanieczyszcza wody powierzchniowe oraz glebę.

Podsumowanie

Kod odpadu 20 01 25, jakim oznaczone są oleje i tłuszcze jadalne, należy rozumieć następująco:

20 – grupa odpadów komunalnych łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

01 – podgrupa odpadów komunalnych, które są segregowane i gromadzone selektywnie (za wyjątkiem odpadów opakowaniowych)

25 – konkretny rodzaj odpadów, jakim są oleje i tłuszcze jadalne.